wzór zaświadczenia o szkoleniu BHP

       

Odnośniki


generau i jego historie

Temat: Szkolenia BHP właśnie znowelizowano
A MOŻE KTOŚ MI POWIE CZY NOWY WZÓR DOTYYCZY TYLKO SZKOLEŃ OKRESOWYCH CZY WSZYSTKICH TJ. WSTĘPNE PLUS INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY
[/quote]

Jeśli masz rozporządzenie o szkoleniach BHP, to czytaj dokładnie - do szkoleń wstępnych jest druk "Karta Szkolenia Wstępnego w dziedzinie BHP", a do szkoleń okresowych druk "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP" ;)

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=5050Temat: Zaświadczenie
Coś w tym chyba jest.Nie dalej jak wczoraj kończyłem egzaminem szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp.Otóż kierowniczka ośrodka szkoleniowego zapowiedziała nam,że zaświadczenia będą do odebrania w przyszłym tygodniu,ponieważ zmienił się wzór,a jeszcze nie przyszły z drukarni.
Jak będę miał to napiszę.
Pozdrawiam

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1625


Temat: Rejestry???
Witam serdecznie!!
Mam pytanie dotyczące prowadzenia rejestru szkoleń w firmie. Jakie rejestry są obowiązkowe? prowadzę rejestr szkoleń wstępnych i stanowiskowych ( dane pracownika, stanowisko, rodzaj szkolenia, data i podpis), czy mam prowadzić oddzielny rejestr szkoleń okresowych? Mam też wzór Rejestru wydanych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w dziedzinie BHP ( zawiera informacje o wstępnych, stanowiskowych, podstawowych oraz okresowych szkoleniach, ale nie ma tam miejsca na podpis pracownika, wpisuje się tylko datę szkolenia i numer wydanego zaświadczenia0. Czy potrzeba prowadzić jeszcze oddzielny rejestr szkoleń okresowych z podpisami pracowników? Jak bym mógł poprosić o wzór takiego rejestru, jakie dane musi zawierać, byłbym wdzięczny.

Pozdrawiam , Wojtek!!!

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=5703


Temat: Jeszcze o szkoleniach!!!! po 1 lipca
Witam,
Mam trzy pytania :
Czy prowadząc działalnośc w zakresie obsługi BHP i szkoleń muszę mieć pozwolenie kuratora oswiaty?
Czy sprawdzenie wiedzy po stanowiskowym musi w formie pisemnej?
Jaki wzór zaświadczenia w przypadku zakładu na terenie którego są inne podmnioty a trzeba ich powiadomić o zagrozeniach ?

Marian

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1262


Temat: nowe rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp
mam dwa pytania dotyczące tego dzieła (dz.u.180 z roku 2004 poz. 1860)

1.
§ 4. 1. Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.
gdzie mogę znaleźć przepisy o systemie oświaty, o których mowa w tym paragrafie?

2.
§ 16. 2. Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie, którego wzór określają odrębne przepisy. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.

co ustawodawca miał na myśli pisząc odrębne przepisy?

pozdrawiam i życzę bezpiecznej pracy
WG

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1230


Temat: Operator wózka widłowego - ważność kursu

Witam!!
Mam pytanie o termin ważności kursu operatora wózka spalinowego i akumulatorowego, czy takie zaświadczenie ważne jest bezterminowo, czy taki operator powinien co jakiś okres przechodzić szkolenie w tej dziedzinie(szkolenie aktualizujące, ew. kurs okresowy).

Czy jest może jakiś wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu "kierowca wózka spalinowego i akumulatorowego" określony rozporządzeniem.
Pozdrawiam :rolleyes:

Dz.U.02.70.650. w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
Dz.U.03.65.603. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
Dz.U.193.1890. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.
Dz.U.120.1021 ze zm. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
Dz. U.79.849 ze zm. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze zm. o dozorze technicznym.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia muszą być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 Nr 31, poz. 216).

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=5757


Temat: zaświadczenia bhp
Witam,
Chciałabym się dowiedzieć czy jest jakiś przepis, który określa wzór zaświadczenia dla szkolenia okresowego bhp dla pracowników fizycznych lub biurowych. Z góry dziękuję za odpowiedź :)

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=4848


Temat: Organizowanie szkoleń
Witam,

Co do zaświadczeń to zależy tak naprawdę od typu, rodzaju szkoleń które chcesz oferować. Dla różnego rodzaju kursów lub szkoleń zawodowych wydaje się zaświadczenia na podstawie rozp. Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U.nr 31, poz.216). Natomiast dla np. szkoleń z zakresu BHP zaświadczenia wydaje się na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.). Tyle jestem w stanie Ci powiedzieć bo właśnie tego rodzaju szkoleniami zajmuje się moja firma. Co do zaświadczeń to możesz kupić np. gotowe druki MEN`owskie w księgarni z drukami akcydensowymi lub kupujesz druk tzn. gilosz, który posiada tylko tło i reszte drukujesz już we własnym zakresie. Co do zaświadczeń to uważam że tylko te które wydawane są na podstawie powyższych rozporządzeń muszą spełniać wymagania co do wzoru samego zaświadczenia oraz co ważne dziennika szkoleniowego który jest pełną dokumentacją samego szkolenia.

Jeżeli chcesz prowadzić szkolenia w innej temmatyce to przede wszystkim musisz stworzyć program szkolenia ( zakres, tematyka, czas trwania itp ). Musisz dobrać wykładowców, trenerów. Zaświadczenie możesz wydać dowolne, możesz umieścić dowolne tło, zdobienia, grafiki, itp. Najważniejsze to umieścić dane uczestnika szkolenia na zaświadczeniu, czas trwania szkolenia, tytuł szkolenia ( dobrze jest umieścić cel szkolenia ). Wskazane jest na drugiej stronie umieścić tematykę ( czyli bloki tematyczne ). Takie zaświadczenie daje pewne pojęcie później np dla przyszłego pracodawcy jakie szkolenie zostało ukończone, co było jego celem, jakie tematy były omawiane. Jeżeli chcesz się na poważnie zająć szkoleniami to oczywiście musisz nadawać numery zaświadczeniom ( najczęściej numer kursu/numer zaświadczenia/rok ) - to po to żebyś mógł potem się orientować co komu wydałeś, jakie kursy prowadziłeś i ułatwia sprawę prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń w przypadku np, gdy ktoś zgłosi się po duplikat zaświadczenia.

Dodatkowo prestiż przynajmniej przy moich szkoleniach daje wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, ale wtedy podlegasz już pod dozór kuratora oświaty i musisz spełnić pewne wymagania.

Myślę, że chociaż trochę pomogłem.

pozdrawiam.
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=21636


Temat: zaświadczenia bhp
Poniżej wklejam uzasadnienie do projektu zmian rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp. Fragment ten odnosi się do wzorów zaświadczeń.
Uzasadnienie
Podstawą prawną projektowanego rozporządzenia jest upowaŜnienie zawarte w art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
Wydane na tej podstawie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 oraz z 2005 r. Nr 116, poz. 972) weszło w Ŝycie z dniem 1 lipca 2005 r. W § 13 ust. 1 i w § 16 ust. 2 rozporządzenia zobowiązano organizatorów szkolenia do wydawania zaświadczeń potwierdzających ukończenie określonego szkolenia - według wzoru ustalonego w odrębnych przepisach. Tymi odrębnymi przepisami do 13 marca 2006 r. było rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472), wydane na podstawie art. 103 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 68 ustawy o systemie oświaty. Rozporządzenie to umoŜliwiało wydawanie zaświadczeń dla wszystkich form szkolenia w zakresie bhp określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy; przepisy obu ww. rozporządzeń były zatem spójne.
Z dniem 14 marca 2006 r. weszło w Ŝycie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), wydane na podstawie art. 68c ustawy o systemie oświaty. W rozporządzeniu tym zostały określone nowe wzory zaświadczeń, a takŜe ustalone formy kształcenia w sposób uniemoŜliwiający stosowanie nowych przepisów do celów związanych z prowadzeniem i dokumentowaniem szkolenia w dziedzinie bhp. Powoduje to liczne wystąpienia pracodawców i jednostek prowadzących działalność szkoleniową w dziedzinie bhp w sprawie wyjaśnienia problemów związanych z zaistniałą sytuacją.
Dla rozwiązania tych problemów proponuje się:
- dla potrzeb dokumentowania szkolenia w zakresie bhp ustalenie (w załączniku nr 3 do
rozporządzenia) wzoru zaświadczenia, które mogłoby być stosowane do wszystkich
form szkolenia określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy,
- zamieszczenie (w dodanym § 1a) definicji wszystkich form szkolenia w zakresie bhp,
określonych w ww. rozporządzeniu.
Na takie uregulowania pozwala zarówno upowaŜnienie zawarte w art. 2375 Kodeksu pracy jak i art. 68a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), który brzmi: „Ustawa nie dotyczy kształcenia ustawicznego realizowanego na podstawie art. 83a ust. 2 oraz w formach i na zasadach określonych odrębnymi przepisami, chyba Ŝe przepis szczególny stanowi inaczej.”. Tymi odrębnymi przepisami, w odniesieniu do szkolenia w dziedzinie bhp, są przepisy Kodeksu pracy i wydanego na jego podstawie ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w sprawie potrzeby nowelizacji omawianego rozporządzenia, m.in. w zakresie ustalenia wzoru zaświadczenia dokumentującego przeprowadzenie szkolenia w dziedzinie bhp, zostało przesłane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej wystąpienie Głównego Inspektora Pracy (pismo z dnia 7 marca 2007 r.).

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=4848


Temat: kwalifikacje do przeprowadzania szkoleń
Witam:
Pozwolę sobie na pewien wywód

Metoda nauczania (po grecku methodos - droga sposóB) to systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy oraz umiejętności stosowania jej w praktyce, jak również rozwinięcie zdolności i zainteresowań

Kształcenie ustawiczne, proces ciągłego doskonalenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych, trwający przez całe życie człowieka.

Kształcenie ciągłe wykształcenie zdobyte w systemie szkolnym staje się stopniowo przestarzałe i koniecznością staje się kontynuowanie kształcenia w takich formach i rozmiarach, jakie dla danego zawodu są optymalne.

Dydaktyka, dział pedagogiki dotyczący ogólnie metod nauczania i uczenia się, teoria nauczania, uczenia się.

Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych rozumie się kształcenie w szkołach dla dorosłych i szkołach wyższych oraz kształcenie, dokształcanie, a także doskonalenie w formach pozaszkolnych.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego może odbywać się systemem dziennym, wieczorowym, zaocznym, samokształcenia kierowanego, eksternistycznym lub systemem mieszanym.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego w formach szkolnych i pozaszkolnych może być realizowane na podstawie skierowania zakładu pracy lub bez takiego skierowania.

Podstawowymi formami kształcenia, dokształcania, a także doskonalenia w formach pozaszkolnych są:
1) studia podyplomowe,
2) kursy,
3) seminaria.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia ogólnego w formach pozaszkolnych może być prowadzone przez:1) centra kształcenia ustawicznego,
2) szkoły,
3) ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr,
4) placówki naukowe i naukowo-badawcze,
5) zakłady pracy,

Organizatorzy zobowiązani są do zapewnienia dla prowadzonej przez siebie działalności:
1) planów i programów nauczania,
2) kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć, (co to jest dydaktyka to już wczesniej napisałem)
3) odpowiedniego nadzoru wewnętrznego,
4) warunków lokalowych wraz z wyposażeniem dydaktycznym, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań edukacyjnych,
5) warunków przewidzianych dla uruchomienia danego rodzaju działalności, o ile wynikają one z odrębnych przepisów.

Organizatorzy zobowiązani są do zapewnienia dla prowadzonej przez siebie działalności:
1) planów i programów nauczania,
2) kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć,
3) odpowiedniego nadzoru wewnętrznego,
4) warunków lokalowych wraz z wyposażeniem dydaktycznym, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań edukacyjnych,
5) warunków przewidzianych dla uruchomienia danego rodzaju działalności, o ile wynikają one z odrębnych przepisów.

Podstawową dokumentacją, którą obowiązany jest prowadzić organizator, są:
1) programy nauczania,
2) dzienniki zajęć,
3) protokoły z przebiegu egzaminów,
4) rejestry wydanych dokumentów

Program określonej formy pozaszkolnej powinien zawierać:
1) założenia organizacyjno-programowe, określające:
a) nazwę formy nauczania,
B) cel edukacji,
c) zakres tematyczny,
d) zasady doboru uczestników,
e) czas trwania i sposób organizacji,
f) sposób sprawdzania efektów nauczania,
2) plan nauczania, określający w szczególności:
a) przedmioty nauczania i ich wymiar,
B) rozkład zajęć,
3) program nauczania poszczególnych przedmiotów, określający:
a) treści nauczania,
B) wskazówki metodyczne,
c) wykaz literatury,
d) wykaz niezbędnych środków dydaktycznych.

Kto jest organizatorem szkolenia w zakładzie pracy. Zgodnie z KP pracodawca.
Jeżeli pracodawca - to spoczywa na nim obowiązek obowiązek o którym piszę wcześniej.
Co to jest kadra dydaktyczna i do tego posiadająca kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć?
Proszę sobie odpowiedzieć!

Proponuję niech każdy sobie odpowie na pytanie czy chciałby aby go uczył kto nie jest do tego przygotowany w sposób fachowy tylko słuchał bełkotu i czytania przepisów z ustawy? O zgrozoooooooo!!!!!!!!!!!! :twisted:

Mądrość człowieka (tym bardziej służby bhp) polega na tym, że jej spojrzenie na pewne sprawy odnośnie szkolenia nie polega na przepisie MPiPS z 1996r ale na poznaniu trochę przepisów oświaty i szkolnictwa zawodowego. :roll:

Ukończenie szkolenia podstawowego i okresowego powinno być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez organizatora szkolenia według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472). :idea:

Z jednej strony poruszacie problem braku wymogu przygotowania dydaktycznego a z drugiej strony zaświadczenia mają być wydawane zgodnie z rozporządzeniem cytowanym wyżej.

Panie i Panowie uważam, że w Wasze rozumowanie jest błędne. Gdyż na ten temat mówi rozporządzenie w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472).

____________________

pozdrawiam piter :wink:

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=16
Sitedesign by AltusUmbrae.